خانه
انگشترمردانه
انگشترزنانه
نگین مقالات علمی خواص سنگ
گالری سنگهای شفابخش تیراژه

خلوت باخدا

 انشاالله ازهمین امروز بتوانید تصمیم بگیریذروزی نیم ساعت صبح نیم ساعت شب با خود وخدای خوددر جای دنج وراحت وآرام خلوت کنیدواز این خلوت باخدا لذت ببرید و به ابدیت وآخرت وخداوند ولذت دنیا وآخرت را ببرید باهمین روزی یک ساعت وصل شوید پس تصمیم به تغیر رادر خود حس وایجادنموده وآثاریکی شدن با خداوند را درک کنید؛ خداوند درقران می فرماید مرایاد کنید تاشمارا یادکنم یکی از راههای  یادخداوند ذکراودر خلوت است

خلوت باخدا   

شرایط خلوت باخدارا نمی توان بیک باره اجرا وعمل کرد بلکه باید کم کم موارد ذیل را یکی یکی بدون فشار دربرنامه زندگی قرار داد ولیکن مهم ترین آن که شرط حضور است این است که ما روزی یک اسم خداوند را حفظ کنیم (ماهی 30 اسم)سپس هرروز روزی دوبار اسم های حفظ شده را درگوشه ای آرام در دل با چشم بسته بفاصله هر 20 ثانیه صدا بزنیم و روزی نیاید که این خلوت با خدا از دست برود.

بکمک ذکر می شود با خدا خلوت کرد وذکر بر5وجه است که هر5 تا باید باید پیوسته وبهم بافته شود تا عروه الوسقی شود:
1- نماز اول وقت با آرامش و با توجه و بادرک حضورحضرت حق ذکراست(اقم صلاه لذکری) 
2- روزی یک صفحه قران با تفکر در معنی بایدخواند حتی یک روز هم قطع نشود این هم ذکراست(ص قران ذی دکر)
3_ روزی دو بار هربار ده دقیقه در جای خلوت خدا را بی حرکت با اسماءالحسنی
در دل باید خدا را صدا بزنیم  زیرا این هم ذکراست لذا(ولله اسماالحسنی فادعوه بها) 

روزی یک اسماءالحسنی را حفظ کنید وخداوند را درجای خلوت صبح وشب  حتماًبمدت 20 دقیقه در دل بی حرکت با چشم بسته وبا توجه به فرق سر وحسّ بی وزنی وانقطاع ازاطراف بفاصله هر20 ثانیه یک اسم را دردل نام ببرید واگر فکری بذهن شما خطورکرد رهایش کنید.

4 - پیاده سازی صفات خدا در فکر وعمل هم مرتبه دیگر ذکراست(صبغته الله ومن الله صبغه)

5 - یادخدا هم ذکراست(وذکرونی اذکرکم)یعنی مرایاد کنید تا شمارا یاد کنم

 لذادرطول شبانه روز توجه کنیم خدا  کارها را انجام می دهد نه ما وما فقط شاهد متحرک ونظاره گربر اتفاقات لحظات در هستی هستیم وبی چون وچرا تسلیم  اومی شویم وتوکل می کنیم تا او کارهارا انجام دهد (خدا میخواهد با جوارح ما کارها را انجام دهد در قران می فرماید: اعملواعلی مکانتکم انی عامل) پس از امروز تا عیدنوروز ماانشاالله هراتفاقی که بیفتدمی گوئیم خیر است الهی شکر (الخیر فی ما وقع)اسماءالحسنی
  درطول روز در تمام لحظات هم یاد خدا باشیم وهم در دل مرتب بی شمارش بدون حرکت لب لااله الاالله بگوئیم یک لحظه هم غافل نشویم حتی در تمر کز کاری روزانه اگر فراموش کردیم با استغفار دوباره شروع کنیم زیر لب بگوئیم  لااله الاالله همین 5 عمل را باید  فراموش نکنیم لذا روزی پیش نیایدکه حتی یکی ازاین 5 کاررا انجام ندهیم

قران کریم می فرماید:اقم صلواه لذکری یعنی:مقیم درنمازبرای ذکرمن شوید ودر سوره ص میفرماید: قران ذی ذکر: یعنی:قران صاحب ذکراست و هرگاه قران بخوانی بین تو وکسانی که به آخرت ایمان ندارند حجابی قرارمیدهیم تاهمچون سپری درمقابل دنیا ودنیائیان تورا بپوشاند وحفظ کند ودر قران می فرماید مراصدابزنید تااجابت کنم.پس بدون مقیم شدن در نماز اول وقت که مارا از کاربد باز میدارو وبدون تمسک مرتب روزانه بقران که بتوسط آن  یک لایه محافظ دراطراف ما کشده می شود ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَهِ حِجَابًا مَّسْتُورًا )وبدون صدا زدن روزانه خداوند درگوشه ای خلوت در دل به طورمنظم ومرتب  (در این باره قران می فرماید: وَلِله اَسماالحُسنی فَدعُوهُ بِهااسماءالحسنی

خداوند در قران کریم میفرماید:این قران شمارا  هدایت می کند به آخرت  بشرطی که اولاًازمتقین باشی و نمازاول وقت بجا آوری ثانیاً به عالم غیب ایمان وبه آخرت یقین پیدا کنی  بعد من نورهدایتی برای پیداکردن راه آخرت برای تومیفرستم که بتوسط آن نور ازداخل  دنیا قبل از مرگ  آخرت را ببینی ((هرچه در دنیا با عمل  نیک  می کاری در آخرت درو میکنی)) (مفلحون ازریشه فَلَحً بمعنی کاشتن است  ما میخواهیم باجان ودل خود  بجان ودل شما آموزش دهیم که با قرارگیری در فرکانس مغزی Teta  8-4 HERTZ  به طورعملی خودتان بدون نیاز بنده یا هر استاد دیگری  به آخرت وصل شوید (لقاءآخرت) وبه مقام لقاالله قبل از مرگ دست یابید  وبا درک، شعور، آگاهی وشهود در طول و عرض زمان و مکان ابدی خود دردنیا وآخرت سیر کنید. دسترسی به علم آخرت راعلم القین ورویت آخرت راعین القین ورفتن به  آخرت را حق القین می نامیم پس نیازی نیست که بمیریم وآخرت را ببینیم (حضرت علی ع میفرمایند بمیرید قبل از اینکه مرده شوید) روی سخن ما با کسانی است که میخواهند  نتها آخرت را ببینند بلکه میخواهند در عین زنده بودن در دنیا به آخرت سفرکنند. هرچندکه عالم برزخ ((اولین زمان ومکان آخرت)) را با سرعت یک رویای صادقه با یک چشم بهم زدن با قرارگیری در فرکانس مغزی Teta 8-4hz   می توان دید ولی باید پافراتر گذاشت وانشاالله تا قیامت رفت و دید و بدنیا برگشت تا قدر عمر شریف را بدانیم وبیهوده ای عمر گران بها را تلف نکنیم.  بیائیم با خدا آشتی کنیم  وهرروزدریک زمان ومکان خاصی با خداوند حرف بزنیم واز اوبخواهیم تا دیر نشده وعمر شریف وارزشمند وگرانبها بپایان نرسیده راه رفتن به  آخرت ودیدن آخرت را بما نشان دهد تا بیشتر متوجه شویم به چه منظور مهّمی بدنیا آمده ایم و برای کسب توشه  آخرت چه کارهائی بایدانجام دهیم  تاازاین همه آموزش های تئوری ومادی وفلسفی وعقلی دنیوی خلاصی پیدا کنیم.پس باید پروازکنیم یعنی  عروج  قبل از خروج.

اسماءالحسنی

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست  

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا می روم ؟ آخر ننمایی وطنم!!؟) خدا می فرماید:چرا بیا بیا نشانت می دهم آخه توکه تاحالا منو صدانزدی جدی نبودی نمی دوننستی من عاشق تو هستم تنها عاشقی هستم که تا ابد تورا رها نمی کنم
 دنیا فنااست باید ما ازفنا به بقا ی ابدی برسیم (مادر ظلمت هستیم ولی خبرنداریم) اگر بخواهیم بنور حقیقی خواهیم رسید

پس:باید به وحدت وجود پی ببریم  وبه آخرت یقین پیدا کنیم.

انشاالله متوجه خواهیم شد که دنیا رَحِمی  است برای برزخ و بَرزَخ رحمی است  برای قیامت وما ابتدا به برزخ وسپس به مراحل بعدی آخرت یعنی قیامت متولد میشویم.

اسماءالحسنی

انشاالله  بوضوح ببینیم که در عین بودن در دنیا می توان به آخرت رفت یا حد اقل دید وشاهد شد  تا دیگر به این فکر فرو نرویم که فقط ازطریق  مرگ  می توان به آخرت رفت.

پس از مرگ ازنور خبری نیست فقط با نوری که از دنیا با خود برده ایم می توانیم ببینیم  لذا فقط قبل از مرگ  است که درحین زندگی در دنیا می توان برای آخرت کار کرد وچشم آخرت بین ونور باخود برد  وهیچ اجر ومزدی بالاتر ازخروج از ظلمت و ورود به نور یعنی  لقاالله ولقاءآخرت قبل از مرگ نیست پس بیائیم هرچه زودتر ازدنیا بمیریم وبه آخرت زنده شویم (مُوتُوا قَبلَ اَن تَمُوتوا علی ع) زیرا مرگ تولداست نه مردن،بشرطی که قبل از اینکه تورا ملک الموت بمیراند خودبا اراده خود از دنیا بسوی آخرت کوچ کنی بدنیست بدانید که این کوچ کردن ازسوی دنیا بسمت آخرت که باعث می شود تمام معارف آخرتی در دنیا قبل از مرگ ظاهر شود   قران کریم به این نوع بازگشت  "اُنیب " می گوید که با انالله واناالیه راجعون خیلی خیلی فرق دارد.

اسماءالحسنی

ساعتی در خود نگر تا کیستی 

از کجائی وز چه جائی چیستی

در جهان بهر چه عمری زیستی

مع هستی را بزن بر نیستی

ی آنکه تو  طالب خدائی بخودآ 

ازخودبطلب کزتو جدا نیست خدا

اول بخودآ، چون بخودآئی بخدا

اقرار نمائی  بخدائیِ خدا 

عمر دنیا رحمی است که نوزاد آخرت رامی پروراند  ولی زایمانش باید قبل از مرگ صورت گیرد و نه پس از مرگ زیرا کودک روان  ما باید  بتواند در دنیا با انجام اعمال صالح رشدکند  وخودرا برای عالم آخرت آماده  نماید. لذا اگرکودک روان ما  قبل از مرگ در دنیا متولد شود درحین زندگی در دنیا وارد عوالم آخرت شده و شاهد عالم آخرت می شوید که این شهود عالم آخرت را چشم سوم یاچشم برزخی یا چشم معرفت، چشم بصیرت، چشم دل، چشم درون و بالاخره روشن بینی می نامند.  پس دررحم دنیا ما میبایست چشم وگوش وسایر جوارح روحی مربوط به عوالم آخرتی را کسب نمائیم. نباید بگذاریم  کودک عزیز روان ما ناقص الخلقه  به آخرت متولد شود کودک عزیزروان ما بایددر دنیا رشد کرده وجوارح ونور مربوطه لازمه را بدست بیاوردوبعد ازدنیا برود تاهنگام تولد به عالم برزخ  نگوید چرا مرا کور محشور کردید وحال آنکه من در دنیا بینا بودم.البته دراین آب وخاک عارفائی همچون آیت الله بهجت رحمت الله بوده اند که در دنیا چشم برزخی پیدا نموده اند وهمین امرباعث شده تا قدرعمروثانیه آن را بدانند وزمان ارزشمند زندگی در دنیا را برای کسب  آخرت به کارگیرند ودر دنیا برای آخرت کارکنند که اصل حیاط ابدی است که ما برای آن آفریده شده ایم ولی رویت برزخ خیلی کم است بایدتا انتهای آخرت یعنی تا بعد ازبهشت  رفت وبرگشت لذا دیدن بهشت هم کافی نیست وفقط دردنیا قبل از مرگ می توان به این توان روحی دست پیداکرد پس ای عزیز بیا تاقدر عمر شریف دنیارابدانیم

اسماءالحسنی

می خواهم در محیط مجازی وایبر یا واتس آپ گروهی تأسیس کنم بنام:

خلوت باخدا و طریقه وصال یا راه آخرت
باتأسیس این گروه بدنبال افرادی میگردم درحد 30 نفر که پویای آگاهی وشهودویقین به آخرت هستند ومتوجه شده اند که هرلحظه ازعمرشریفشان میلیاردها سال برای جمع آوری توشه عمرابدی آخرت ارزش دارد واین افراد متعهد به انجام 5 ذکر فوق الذکر خواهند بود ودر انجام روزانه آن 5 ذکر کوتاهی نخواهند نمود. میخواهیم  با تمسک بقران وعترت  قبل از پایان عمرشریف به لقاءآخرت نایل آئیم تا  سی مرغ را تبدیل به سیمرغ کنیم.اگرشما یکی ازآنها هستید بخش عرفانی این  سایت متغلق  بشماست لذا می توانید تمایل خود را به شماره 09124900644 با وایبر یا واتس آپ ارسال کنید تا شما را عضو گروه خلوت باخدا و طریقه وصال یا راه آخرت  کنم  بیائید تا با هم وبکمک هم وروح جمعی  ازخواب غفلت بیدار شده وبا تغیر گرایش از سمت دنیا بسوی آخرت حرکت کنیم زیرا کمتر کسی را میبینم که هر روز آخرتش بهتر از روز قبل باشد. اکثر مردم هر روز برارزش افزوده های خود در دنیا فکر می کنند نه بر ارزش افزوده های آخرت و این امر میرساند که ما کلاً از زندگی آخرتی خود بی خبریم یعنی هنوز به علم الیقین نرسیده ایم تا به عین الیقین وسپس به حق الیقین برسیم درود خداوند بر محمدو14معصومش که راه را بما نشان دادند:

قران:بالاخره هم یوقنون؟

عترت: هَل مِن ناصرِ یًنصٌرنی (کل یَومٍٍٍِ عاشورا وکُل عرضٍ کربلا)؟

انشاالله  جان شما دعوت ما(که با ندای هَل مِن ناصرِ یًنصٌرنی امام حسین ع است)را بشنود و پذیرد تا  یکدیگر را پیدا نموده وبهم برسیم وباهم باقران و14 معصوم محشور شویم .

اسماءالحسنی

پس:با تمسک به قران وعترت انشاالله حجابهای زمان ومکان را کنار زده و قبل از مرگ از 4 عالم دنیا،برزخ،جهنم و بهشت گذاشته  و با کسب توشه آخرت برای زندگی ابدی  خود فکری کرده ونوروهدایت وبینائی وشنوائی وتوشه مُختصّ به عالم آخرت  را کسب خواهیم نمود.

(الدنیامزرعه الاخره) می خواهیم  قبل از روز حسرت(یوم الحسره) بتوانیم بتوسط  اصلاح اعمال گذشته وبازگشت ارادی(اُنیب) بخداوند  و انجام عمل صالح وتقوا بظهور واطاعت ازاباصالح در وجود خود پی ببریم ,لذااگر چنانچه مطالبی عمدتاً ازقران با نظرات و پیشنهادات خود برای بنده به واتس آپ یا وایبر شماره 09124900644 ارسال فرمائید تا بتوانم دردنیای مجازی وایبر و واتس آپ از روح جمعی استفاده نموده و سی مرغ را بسیمرغ تبدیل نموده وباهم وجلوی چشم یکدیگر درحین زندگی شاد در دنیا درحضور هم قله های آخرت راتاآسمانهای هفتگانه تاحد لیاقت وشایستگی  بپیمائیم وبادست پر با میل ورغبت با اراده خود بپیشگاه باری تعالی برگردیم حال انکه زنده وپاینده ایم
  بیدلی در همه احوال خدا با او بود        او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد
ای نامه ی اسرار الهی که تویی            وی آینه ی جمال شاهی که تویی  
بیرون زتو نیست آنچه در عالم هست     از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی   
سالهادل طلب جام جم ازما میکرد   آنچه خود داشت زبیگانه تمّنامیکرد              
حضرت علی (ع) میفرماید :   آیا میپندارید که شما جرم صغیری هستید !؟ نه بلکه عالم کبیر در شما نهفته است   قرآن کریم می فرماید: و لله الاسماء الحسنی فدعوه بها

نتیجه:وذکر اسم ربک بالغداه والعشی

سَبّح اسم ربک بالغدو والاوصال 

وذکر اسم ربک قبل طلوع شمس وقبل غروبها

سبح در اینجا معنی غوطه ور شدن می دهد وغدویعنی صبح  واوصال وعشی هر دو  یعنی شب

پس:قبل از شروع تماس با بنده باید چندتا از اسماء خداوند را بترتیب ذیل حفظ کنید تا با چشم بسته آن اسامی حفظ شده را بترتیب بیان کنید.

برای شروع چند قدم  اولیه ای که بایدبرداریم عبارتند از:
قدم اول: 1- برای شروع باید درمکانی آرام وراحت بی حرکت نشت و12 نفس عمیق از بینی کشید ونگه داشت سپس به آرامی بعد از 5 ثانیه نفس راآرام آرام ازدهان رها کرد طوری 5 ثانیه طول بکشد تا نفس رها شود تا تمام خستگی ها از از دهان با صدای هو خارج شود این عمل یک دقیقه طول می کشد.
2- خداوند را با اسماء وصفاتش دردل بدون کوچک ترین حرکت زبان وبدن هر 20 ثانیه بمدت 10 دقیقه صبح و10 دقیقه شب  بدون خطور فکرصدا زد تافرکانس  مغزی به فاز آلفا سپس به فرکانس تتا برود تا آنچه نادیدنیست آن بینید
حتی یک روزهم نمی توان این عمل را ترک نمود،اگر آمادگی ندارید بگذارید در آینده که آمادگی داشتید شروع کنیدزیرا اصلا بهره ای نمی برید واتلاف وقت وضایع کردن وصال است

ابتدابا شوق وشور وحال وعشق  تصمیم قطعی وصال یا خلوت باخدا بگیرید بعد بااراده روزی دوبار خداوند را با اسماءالحسنی صدا بزنید تا ببینیدشمارا  کجا می برند

اسماءالحسنی

درحین ذکر باید به بی وزنی بدن و فرق سر توجّه کنید وتکان هم نخورید، توجه داشته باشید که اگر طبق مطالب گفته شده قبل اگر مقیم در نماز اول وقت وخواندن هر روز قران نشوید هرگز برای شما پیش نمی آید که توفیق انجام نحوه ذکر فوق را پیدا کنید.برای شروع فعلا ترتیب این چند ذکر را حفظ کنید و روزی دوبار هریک از این اذکار را بفاصله 20 ثانیه جمعاً ده دقیقه صبح ده دقیقه شب  در محلی آرام با چشم بسته وتمکز به بی فکری درحال نشسته بیان کنید:هرکسی دوست دارد موارد فوق را انجام دهد ازحالا باید تصمیم بگیرد فردا دیر است اسماالهی بشرح ذیل است که اگر بمطالب بالا عمل کنید معانی معرفتی آنها را درکانال زنده بیدار برایتان ترجمه وباز خواهیم کرد تا انشاالله برشما جاری شوند

رَحمن
رَحیم
مَلِک
 قُدُّوس
سَلام
مُؤْمِن
مُهَیْمِن
عَزیز
جَبّار
مُتَکَبِر
خالق
بارِیء
مُصَور
غَفار
قَهار
وْهاب
رْزاق
فَتاح
عْلیم
قابِض
باسِط
خافِض
رافِع
مًعِزّ
مًذِلّ
سْمیع
بْصیر
حْکَم
عْدٌل
َلطیف
خَبیر
حْلیم
عْظیم
غَفور
شَکور
علی
کْبیر
حْفیظ......

.....ادامه را در کانال زیر ببینید وبشنوید

t.me/tajeri2
  برای استفاده از فواید لحظات خلوت و تنهایی وادای اذکار فوق باید حداقل  20دقیقه آرام و بی صدا بنشینید. ممکن است اوایل کار به خاطر عادت نداشتن به چنین روندی قادر نباشید این مدت زمان را ساکت و آرام بنشینید اما با تکرار تمرین به تدریج می توانید بر ناآرامی های درونی غلبه کنید. باید از نظر فیزیکی هم در یک جا آرام و بی حرکت قرار بگیرید و در مقابل وسوسه بلندشدن مقاومت کنید. سعی کنید نحوه نشستن شما راست و قائم باشد  نظم در محل و زمان تمرین اهمیت بسزایی دارد. وقتی که شرایط (زمان و مکان) منظم باشد، ذهن به آرامی و با حداقل تاخیر فعال می شود. به عبارت دیگر همیشه سعی کنید خلوت باخدا را در یک ساعت بخصوص از روز و در یک نقطه مشخص انجام دهید.مخصوصاًدرخلوت باخدای گروهی ازراه دور حتما به طور مرتب شرکت کنید وحتی المقدور هیچ یک از ذکرهای گروهی را از دست ندهید
 حتی المقدور اتاقی جداگانه برای خلوت با خدا  داشته باشید. با تکرار خلوتی که در طول سال انجام می دهید، با ذکر نام خدا امواج نیرومندی در آن محل به وجود می آیند زیرا اسماءالله همه کلام وحی هستند وموکل ملک از عوالم بالا دارند. همچنین فضای آرامش و خلوص می بایست احساس شود در هنگام نشستن، سعی کنید با وضو وریلکس  رو به قبله  قرار بگیرید  به حالت آزاد و ثابت بنشینید. ستون فقرات و گردن کاملا عمود بوده و هیچ گونه فشاری بر آنها وارد نشود هیچ کاه خوابیده یا درازکش عمل خلوت با خدا را انجام ندهید زیرا فوراً خوابتان می برد.
 قبل از شروع، 5 بمدت ثانیه یک دم 5 ثانیه نگهدارید و 5 ثانیه با باز دم طولانی نفس را بیرون دهید و ازنظر فکری کار و آینده را فراموش کرده ونیت زمانی کنید چند دقیقه میخواهید انجام دهید(در شروع20 دقیقه بعد ها 30 دقیقه ثابت کنید) وزودترازنیّت 20 دقیقه بلند نشوید

سرراه  رفت و آمد  افراد خانواده ننشینید اسامی فوق را که حفظ نموده اید راهفته ای یک بار از روبخوانید مطمئن شوید پس وپیش حفظ نکرده باشید یا جا نیفتاده باشد 

اسماءالحسنی

حتی المقدور  قبل از ذکرخلوت با خدا اسپند یا عود روشن کنید ویا بخود عطر بزنید 

بعد از پایان ذکر بمدت 3 دقیقه  صوت قرانی  درحال دراز کش  وکاملا ریلکس گوش  دهید اگر شد 3 دقیه بعد هم که قران تمام شد دراز کش بمانید در این 3 دقیقه به خواب عمیقی تا حد رویای صادقه پیش می روید   انشاالله ماراهم از دعای خیر فراموش نکنید        با احترام غلامرضاتاجری

ضمن تشکر از فرصتی که برای خواندن این مطلب گذاشتید

  درذیل می توانید نسبت به این مطلب نظر دهید:  

Share
    print     ارسال نظر (2)     

گالری سنگهای شفابخش تیراژه یکی از بهترین ، بزرگترین و کامل ترین مراکز عرضه کننده سنگ ماه تولد و درمانی اصل درایران می باشدما جربه و تحقیق علمی وتخصصی خودراباتحصیل در17 کشور جهان درگالری سنگهای شفا بخش بطور رایگان در اختیار شما قرار می دهیم. سنگها متصل به عالم ملکوت خود میباشد واز آنجا کنترل وهدایت میگردندباسنگها چاکراهای خودرافعال نمده وجریان نوروشعورالهی مستطردرسنگهارابه مردین (Meredian)های خود راه دهیدتا ازبیماری ها پیشگیری نمائیدویاباعث درمان بیماری های روحی وجسمی خود شوید